Hulp nodig of vragen?

U kunt Arjanne op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 9:00 tot 18:00 uur bereiken via onderstaande telefoonnummer.

06-20419125 Arjanne Bredemeijer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau de Wissel Ermelo

Betreffende de client ( meerderjarig)
1 Definities

1.1 Bureau de Wissel, t.w Arjanne Bredemeijer is als rechtspersoon aanspreekbaar.
1.2 Onder “overeenkomst” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Bureau de Wissel zich verbindt aan de cliënt om op enigerlei wijze diensten te verlenen en client zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.
1.3 Onder ‘behandelplan” wordt verstaan: : de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Bureau de Wissel uit te voeren werkzaamheden.

2 Toepasselijkheid

2.1 Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien client consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een client die consument is, iets anders is bepaald.
2.2 2.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.
2.3 Aan client wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

3 Betalingen

3.1 De gedane prijsopgaaf voor een consult wordt bepaald naar het bepalen van het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Bureau de Wissel is gerechtigd te vragen naar bewijsstukken die het jaarinkomen bepalen.De consultbedragen voor betalen naar inkomen worden bij aanvang overhandigt aan de cliënt. Het bedrag wordt bij aanvang van de therapie bepaalt
3.2 De client is op de hoogte dat de betalingen niet worden vergoed door een ziektekostenverzekering.
3.3 Betalingen worden contant betaald of per pin.
3.4 Bureau de Wissel kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, de therapie te starten, zekerheid eisen van client, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.5 Wordt er niet betaald op de gestelde termijn zal het verzoek om te betalen op een nader te bepalen wijze worden herhaald. Indien binnen 14 dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen is het verschuldigde bedrag opeisbaar. Indien na de tweede aanmaning van de desbetreffende factuur niet is voldaan, zal de inning van de desbetreffdende factuur worden uitbesteed aan een incasso bureau en de extra kosten hiervoor in rekening gebracht worden.
3.6 Wordt er niet aan de betalingen voldaan wordt de therapie met onmiddellijke ingang gestopt .

4 Uitvoering van het werk/therapie

4.1 Het intake gesprek is bedoeld als een oriënterend gesprek vanuit beide kanten en er wordt gekeken wat de werkelijke hulpvraag van de client is en of de kunde en expertise van Bureau de Wissel toereikend zijn voor deze hulpvraag.
4.2 Nadat van beide kanten de overeenkomst is bereikt voor het behandel plan is, vraagt Bureau de Wissel u om toestemming voordat aan de behandeling begonnen kan worden.
4.3 Bureau de Wissel houdt zich aan het beroepsgeheim en de hulpvraag van de cliënt strikt vertrouwelijk behandelen.
4.4 Bureau de Wissel informeert u over de diagnose.
4.5 Mocht Bureau de Wissel overwegen u niet te behandelen dan geeft hij een aanbeveling voor alternatieve behandelmogelijkheden. Hij overlegt met u naar wie u kunt worden doorverwezen.
4.6 Ook tijdens de behandeling zal Bureau de Wissel u er op wijzen als er meer of andere medische hulp noodzakelijk is en kan de behandeling worden gestopt als Bureau de Wissel dit niet meer verantwoord acht..
4.7 Bureau de Wissel kan niet aansprakelijk worden gesteld door derden als de cliënt, buiten de behandelingen op locatie, zich zelf verwonden, suïcidale pogingen doen of suïcide plegen.
4.8 Bureau de Wissel informeert u of er meerdere hulpverleners meewerken aan het onderzoek en/of behandeling.
4.9 Bureau de Wissel bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn in ieder geval: de diagnose, het behandelplan, brieven van u en over u en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. Wij hebben het dossier en het gegevensbestand zó in gericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
4.10 U heeft recht om uw eigen dossier in te zien en recht op een kopie van het dossier.
4.11 U heeft recht om het dossier te laten vernietigen door Bureau de Wissel
4.12 Bureau de Wissel heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of arbodienst.
4.13 Bureau de Wissel is niet ingeschreven bij het NIP maar houdt zich aan de door hen opgestelde algemene voorwaarden en kan daar door u op worden aangesproken .
4.14 Het werk zal door Bureau de Wissel naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.
4.15 Bureau de Wissel houdt zich aan de professionele gedragsregels die in het algemeen gelden voor psychologen, waaronder de beroepsethische code.

5 Verplichtingen cliënt
5.1 Bureau de Wissel gaat uit van de door u gegeven informatie juist en volledig is en kan niet door anderen worden aangesproken of worden vervolgd als deze informatie niet juist blijkt te zijn.
5.2 Consulten dienen minimaal een week van te voren te worden afgezegd. Alleen door aantoonbare onvoorziene omstandigheden wordt eenmalig een uitzondering gemaakt. Indien dit niet het geval is zal het consult moeten worden betaald.
5.3 Ouders moeten de algemene voorwaarden ondertekenen voor minderjarige kinderen

Algemene voorwaarden voor trainingen en onderwijs
1. Definities

1.1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Bureau de Wissel een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).
1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Bureau de Wissel zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.
1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Bureau de Wissel uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.
2.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.
2.3. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

3.Offertes en prijsopgaven

3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening voor zowel trainingen als individuele begeleiding in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.
3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Bureau de Wissel gemachtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
3.3. Offertes van Bureau de Wissel zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Bureau de Wissel zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3.4. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.
3.5. Psychologisch Adviesbureau Bureau de Wissel is slechts gebonden, zoals zij mondeling of schriftelijk aanvaardt.

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen Bureau de Wissel en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge of schriftelijke opdracht mondeling of schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht moet achteraf alsnog schriftelijk bevestigd worden. Opdrachtgever wordt in ieder geval schriftelijk op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
4.2. De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. De uiteindelijke duur wordt mede bepaald door factoren als kwaliteit van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Voor zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Bureau de Wissel hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Bureau de Wissel. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed.
4.4. Bureau de Wissel kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Uitvoering van het werk

5.1. Het werk zal door Bureau de Wissel naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.
5.2. Bureau de Wissel houdt zich aan de professionele gedragsregels die in het algemeen gelden voor psychologen, waaronder de beroepsethische code.
5.3. Bureau de Wissel is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever